Ģertrūdes iela 51, Rīga, tālr: 67298389

Mezoterapijas kokteiļi

Skin Tech Pharma Group RRS® – Augstas kvalitātes, droši preparāti ar medicīniskās klases sertifikātu СЕ Class III Injectable.

Cenas pēc pieprasījuma un tikai profesionāļiem!

Rīga, Ģertrūdes iela 51, Tālr: 29262068, info@soneilstudio.lv

RRS

 

 

RRS® HA LONG LASTING hibrīdpreparāts.

Jaunās paaudzes hibrīdpreparāts intra­der­mā­lām ''bo­lus'' injekcijām. Ādas fotonovecošanās un tās seku ārstē­ša­nai, at­ro­fijas ārstē­šanai.

 • Stabilizētā hialuronskābe 21mg/3ml
 • 15 aminoskābes
 • Jauna UH tehnoloģija

Indikācijas: Dermālais implants ādas fotonovecošanās un tās seku ārstēšanai.


RRS® HYALIFT® 75
nestabilizētā hialuronskābe biofizikālo, biomehānisko ādas fun­k­ciju atjaunošanai.

Ko­n­­­ce­­n­­trēta, biodeg­ra­­dē­­ja­­ma, ne-dzī­v­­nie­ku izcels­mes hia­lu­ron­skā­­­be st­i­­mu­lē at­o­­­­nis­kas, de­hi­­­d­rētas, priekšlaicīgi nove­co­­ju­šas ādas re­ģe­­­ne­rā­ci­jas un re­­vi­ta­li­zā­­ci­­jas pro­ce­sus, virs­pusējo gru­­m­bu apjoma de­­ficīta pro­fi­laksei, ko­rek­ci­jai un pa­gai­du blīvuma palielināšanai, dermas atrofijas koriģēšanai.

 • Nestabilizētā hialuron­skābe 45mg/3ml

Indikācijas: Hidrobalanss. Ādas struktūras korekcija. Rekom. Pa­cien­tiem 35-45. g.


RRS® HYALIFT® 75 PROActive nestabilizētā hialuronskābe biofizikālo, biome­hā­nis­ko ādas fun­k­ciju atjaunošanai.

Nestabilizētā hialuronskābe un ko­m­­ple­kss ar an­ti­­ok­si­dan­tu iedarbību. Au­g­s­tas kon­­centrā­ci­jas bio­de­g­ra­­­dē­ja­ma nestabilizētā hia­lu­ronskābe un kom­­­p­le­kss virs­pusējo gru­­m­bu apjoma de­­ficīta pro­fi­laksei, ko­rek­ci­jai un pa­gai­du blīvuma pa­lieli­nā­ša­nai, dermas atrofijas koriģēšanai un ādas hid­ratā­ci­jai. Komplekss sa­tur ami­no­skā­bes, mi­­­ne­r­ā­l­vielas un vitamīnus.

 • Nestabilizētā hialu­ron­skā­­be 45mg/3ml (špricē) vai 75mg/5ml (ampulā)
 • Aminoskābju komplekss

Indikācijas: Ādai, kurai nepieciešama fotonoveco­ša­nā­s korekcija. Ādas revitalizācija. Hidro­bala­nss. Rekom. pacientiem 45-55.g.


RRS® HA SKIN RELAX with BoNtA 568®
mīmikas grumbu relaksants.

Nestabilizētā hialuronskābe un kom­ple­k­s­s ar atslābinošu efektu. Pretno­ve­co­­ša­nās no­­brie­du­šas ād­as te­­rapija. Pagaidu šūnu blīvuma palielināšana (hialuronskābe) + der­mā­lais at­slā­bi­nošs efe­kts (BoNtA 568®).

 • Nestabilizētā hialuronskābe 3mg/3ml
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Pretnovecošanās terapija. Ādas muskuļu relaksants. Dekoltē un zonās ar mī­mi­­kas ak­tivitāti. Vecuma ierobežojumu nav.


RRS® HA INJECTABLE

Nestabilizētā hialuronskābe un antioksidantu ko­m­­­ple­ks­s ar pretnovecošanās efektu. Re­­­s­tru­­k­tu­rē­jo­ša, re­pa­rē­jo­­ša, sti­mulējoša iedarbība no­­ve­co­ju­šai, ato­niskai, no­brie­dušai ādai ar sma­­l­kām gru­­­mbi­ņām, "smē­ķē­tā­­ja ādas" simptomu ārs­tē­šanai un profilaksei, pa­cie­n­tie­m hro­­nis­kā stre­sa stāvoklī vai tie­m, kas dzī­vo eko­lo­ģis­ki ne­labvēlīgās zo­nās.

 • Nestabilizētā hialu­ron­skā­be 30mg/5ml
 • Papildus komplekss: vitamīnu + aminoskābju komplekss

Indikācijas: Nr. 1. preparāts šūnu reģenerācijai. Pretnovecošanās terapija. Virsējās, smalkās grumbas. Nobriedušai un dehidrētai ādai. Sejai un ķermenim. Atoniskai ādai. Vecuma ie­ro­be­žojumu nav.


RRS® HA TENSOR LIFT
ādas tonusam, liftingam.

Nestabilizētā hialuronskābe un kom­ple­ks­s ar lif­ti­n­ga efektu. Piepildīšana, at­­jau­nošana, lif­tin­gs. Pie­­mē­­­ro­ts virsējo grumbu korekcijai, ādas to­nu­sa un tu­r­go­ra uz­­la­bošanai. Ar tū­lī­tē­ju liftinga efek­tu. Nodrošina augtu hidratācijas lī­me­ni un acī­m­­re­dza­­mu ādas reljefa izlīdzināšanu.

 • Nestabilizētā hialuronsābe 30mg/5ml
 • Papildus komplekss: vitamīnu + aminoskābju komplekss

Indikācijas: Pretnovecošanās terapija. Sejas karkasa noslīdēšana. Atoniska āda. Rekom. pacientiem 35-55. g.


RRS® HA STRIMATRIX
"ļenganai" ādai, strijām.

Nestabilizētā hialuronskābe un kom­p­le­kss ar pret-striju efektu. Inji­cē­­ja­­ms pro­du­kts der­mā­lā ma­t­ri­ksa īslaicīgai piepildīšanai un re­ģene­rā­cijai atrofētām ādas šūnām.

 • Nestabilizētā hialuronsābe 20mg/10ml
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Ļengana āda. Strijas. Ādas vektorliftings. Nobriedušai sejas un ķermeņa ādai. Vecuma ierobežojumu nav.


RRS® HA EYES
acu kontūras korekcija.

Nestabilizētā hialuronskābe un kom­ple­kss acu kon­­tū­ras uzla­bo­šanai, kas ie­k­ļauj sevī nesta­bi­li­zē­to bio­de­g­­ra­dē­ja­­mo hia­lu­ron­skā­bi. Komplekss sa­­­tur amino­skā­­bes, vita­mī­nus, m­i­ne­rāl­vielas, antioksidantus, uz­la­bo mi­k­­ro­cir­kulāciju au­dos un mazina tum­­šos lo­kus.

 • Nestabilizētā hialuronsābe 7,5mg/1,5ml
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Novecošanās procesa izmaiņu korekcija orbītas periorbitālā zonā. Tumšo loku ko­rekcija. Samazina tūskainību. Vecuma iero­be­žo­jumu nav.


RRS® HA CELLUTRIX
netiešais lipolītiķis ar saudzīgu iedarbību.

Nestabilizētā hialuronskābe un kom­p­lekss celulīta profilaksei. Pre­­pa­rāts ādas reljefa stru­k­­tū­ras izlī­dzi­nāšanai un nor­mali­zē­ša­nai, pretcelulīta ko­m­ple­k­sa ak­­tī­­­vo sastāvdaļu "tran­spo­r­tē­ša­nai". Īpaši izstrādāts jau­nās paaudzes li­po­lītiķis. Celulīta pro­fi­­­lak­sei un ko­re­k­ci­jai.

 • Nestabilizētā hialuronskābe 5mg/10ml
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Nobriedušai ādai zonās ar celulītu. Ķermenim. Ve­cuma ierobežojumu nav.


RRS® HA WHITENING
ādas toņa korekcijai, pigmentplankumiem.

Nestabilizētā hialuronskābe un kom­plekss ar bali­no­šu efektu. Re­gulē me­la­nī­na sin­tē­zi. Ādas to­ņa izlī­dzi­nāšana.

 • Nestabilizētā hialuronsābe 3mg/3ml
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Saulē bojāta āda. Melasma, hloazma. Ādu balinošs efekts. Ādas toņa mezo-re­gu­lā­cija. Sejai un ķermenim. Vecuma ierobežojumu nav.


RRS® XL HAIR®
plāniem matiem, alopēcijai.

Nestabilizētā hialuronskābe un kom­ple­kss ar matu au­g­­­­ša­nas sti­mulā­ci­jas efek­tu. Ne­sa­tur mi­no­ks­i­dīlu un 5-al­fa-re­duktāzes inhibitoru. Re­s­trukturizējošas un mit­­­ri­­no­­šas īp­a­­­­šī­­bas pie­­šķir ādai izteiktu hid­ra­tāciju. Hia­lu­ron­skā­be ir spē­­­cī­gs re­­s­tru­k­­tu­ra­­n­ts, uz­­la­bo dabīgo ma­tu aug­ša­nu, ie­­tek­mē­jot matu cil­mes šū­­­­nas un skal­pa iekš­šū­nu mat­rik­su. Preparāts aiz­ka­vē ma­tu izk­ri­šanu.

 • Nestabilizētā hialuronsābe 0,005mg/5ml
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Simptomātiska matu izkrišana. Alopēcija. Plāniem matiem. Ideāli kombinēt ar PRP vai PRF. Vecuma ierobežojumu nav.


RRS® SILISORG
an­ti-strijas, anti-celulīts.

Organiskais silīcijs un komplekss ar anti­ok­­sidanta efektu. Pret­nove­co­ša­nās re­ģene­rā­cija. Pie­lietojams ādas un sub­dermālo audu piepildīšanai.

 • Organiskais silīcijs (metilsilantriolmannuronāts) 1000mg/5ml
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Aknes rētas. Dermaprotektors. Matu enerģija. Sejai un ķermenim. Vecuma ierobežojumu nav.


RRS® SILISORG TENSOR
mitrināšana, lif­ti­n­­gs, pret-stri­ju, anti-ce­lu­­līts.

Organiskais silicijs un komplekss ar orie­n­tē­tā liftinga efektu.

 • Organiskais silīcijs (metilsilantriolmannuronāts) 125mg/5ml ar DMAE
 • Papildus komplekss

Indikācijas: Pretnovecošanās terapija. Ādas "maigs" liftings. Piemērots nobriedušai ādai.  Sejai un ķermenim. Rekom. pacientiem 45-65. g.

 

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
Яндекс.Метрика